Όροι Χρήσης


Εισαγωγή
O ιστότοπος BarberiaAtenes είναι το επίσημο ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (εφ’ εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστοσελίδα») που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Χ. Μπονατάκη – Π. Γρηγορίου Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «BARBERIA 1930», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Δ. Βασιλείου, αρ. 5 (ΑΦΜ: 997170442, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), όπως νομίμως εκπροσωπείται, (εφ’ εξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).
Πάγιος σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο φιλοξενείται υπό το όνομα χώρου BarberiaAtenes.
Η χρήση της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τον χρήστη/πελάτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
Ο χρήστης/πελάτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της BarberiaAtenes ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη/πελάτη, αποδοχή των όρων αυτών.

Τροποποίηση όρων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη/πελάτη ο οποίος οφείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεται για πιθανές αλλαγές.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων λόγω ανωτέρας βίας (πόλεμος, φυσική καταστροφή, πανδημία κλπ). Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη/πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Ρητά δηλώνεται ότι τα παρεχόμενα, μέσω στης ιστοσελίδας, προϊόντα φέρουν εγγυήσεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίοι έχουν εγγυηθεί την ποιότητα, τα νομικά και πραγματικά χαρακτηριστικά τους, έχουν δε παράσχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το δικαίωμα περαιτέρω πώλησης αυτών, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι έχουν την απαιτούμενη προς τούτο άδεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραβάσεις που αφορούν στους νόμους και στις ευρωπαϊκές οδηγίες αναφορικά με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, θεωρώντας εκ προοιμίου ότι οι συνεργάτες – προμηθευτές της κατέχουν όλες τις απαιτούμενες άδεις και τα προϊόντα έχουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησιών. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα BarberiaAtenes ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργώντας ως καλόπιστος τρίτος κατά την προμήθεια των προϊόντων που διατίθενται μέσα από την ιστοσελίδα, θεωρεί ότι οι δημιουργοί φωτογραφιών, σχεδίων, διασχηματισμών και συμβόλων επί των προϊόντων που εμπορεύεται, ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε προϊόν που έχουν δημιουργήσει και έχουν αποδεχθεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό, καθώς για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.).

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα BarberiaAtenes για: α) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου β) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. γ) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), δ) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, ε) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ζ) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, η) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια
Το BarberiaAtenes υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στους παρόντες όρους και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/πελάτες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.BarberiaAtenes.gr
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη/πελάτη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Εμπορεύσιμα προϊόντα
Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.BarberiaAtenes.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες/πελάτες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι καινούργια και αμεταχείριστα εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος BarberiaAtenes αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Παραγγελίες προϊόντων – Τρόποι πληρωμής – Επιστροφές
Για την διαδικασία παραγγελίας, τους τρόπους πληρωμής και την δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος, επισκεφτείτε τους αντιστοίχους συνδέσμους που αναφέρονται στην αρχική σελίδα (home page)

Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή. Ευθύνη Πωλητή για ελαττώματα.
Ο παραγωγός κάθε προϊόντος ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετίας από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε μέσω τηλεφώνου 2106721930, είτε μέσω e-mail στο info@barberiaatenes.gr
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της, επιθυμεί να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και θα καλύπτουν τις προδιαγραφές ποιότητας και καλής λειτουργίας. Στην περίπτωση κατά την οποία, και λόγω του όγκου των συναλλαγών και των προϊόντων που διατίθενται από το www.brands4all.com.gr, κάποιο προϊόν που διατέθηκε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εμφανίσει χαρακτηριστικά ασύμβατα με την ιδιότητά του και τις συνομολογημένες ιδιότητές του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφού ενημερωθεί από τον χρήστης/πελάτης θα πράξει κάθε τι δυνατόν για την απόσυρση του προϊόντος αυτού.
Για την καλύτερη ενημέρωση του χρήστη/πελάτη αναφορικά με τα δικαιώματά του, προτείνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η επίσκεψη στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Καταναλωτή.

Ανωτέρα βία
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πανδημία, περιορισμός κυκλοφορίας, περιορισμός διακίνησης κεφαλαίων κλπ) δεν είναι δυνατό να παραδώσει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή κατάσταση ή καταστροφή των προϊόντων, εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Λοιποί όροι
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για την διασύνδεση του χρήστη με το BarberiaAtenes,για την ταχύτητα της σύνδεσης, για τις χρεώσεις των παρόχων της διαδικτυακής σύνδεσης, για την ποιότητα της σύνδεσης και λοιπές περιπτώσεις που αφορούν σε εξωτερικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παράγοντες και δεν επιτρέπουν στον χρήστη την πρόσβαση στην ιστοσελίδα
Στους παρόντες όρους χρήσης συμπεριλαμβάνονται και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος τους, οι πληροφορίες που δίνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας BarberiaAtenes υπό τον τίτλο «Αποστολή Προϊόντων», «Τρόποι Πληρωμής» «Επιστροφές», η γνώση των οποίων τεκμαίρεται με την χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες.
Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών δικάζοντας κατά το Ελληνικό Δίκαιο.
Για οποιαδήποτε επεξήγηση των παρόντων όρων χρήσης, επικοινωνήστε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω τηλεφώνου 2106721930 ή mail info@barberiaatenes.gr.


espa banner